Our Services

KKMM มุ่งมั่นเพื่อให้บริการตอบโจทย์ One stop service ของ ธุรกิจ MICE จังหวัดขอนแก่น บริษัท จึงดำเนินการข้องเกี่ยวกับการให้บริการดังนี้

 1. เป็น DMC หรือ Destination Management Company บริษัทรับจัดการบริหารธุรกิจ MICE คือ บริษัทที่ดำเนินจัดการเรื่องการขนส่งภาคพื้นดิน การจัดงานเลี้ยง โรงแรมและนำเที่ยวให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวแบบที่ได้รับรางวัล (Incentive Tour)ได้แก
  • นำเสนอสถานที่สำหรับการประชุม
  • นำเสนอห้องพัก และบริการจองห้องพัก
  • ให้บริการวางแผนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  • วางโปรแกรมสำหรับผู้เข้าประชุมและผู้ติดตาม
  • ประสานงานกับผู้จัดการประชุมของโรงแรม หรือ สถานที่ที่เกี่ยวข้อง
  • การให้บริการด้านการเดินทางและขนส่ง
  • วางแผนด้านการรักษาความปลอดภัยหรือแก้ไขวิกฤต
  • ดำเนินการประเมินผลงานเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง
 2. เป็น Destination Marketing Organization (DMO) เป็นหน่วยงานรับทำหน้าที่ทางการตลาดให้แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธรกิจ MICE จังหวัดขอนแก่น
 3. รับจัดทัวร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ดำเนินการจดทะเบียนบริษัททัวร์)
 4. ดำเนินการธุรกิจบริการด้าน Marketing เช่น บริการให้การปรึกษาทางการตลาด, การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์, การทำการตลาด Digital Marketing เป็นต้น
 5. ดำเนินการจัด Events เพื่อส่งเสริมกิจกรรม MICE จังหวัดขอนแก่น และให้บริการรับจัด Eventsครบวงจร