Vision & Mission

 

 

วิสัยทัศน์

กลไกหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรกของภาคอีสาน พร้อมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม MICE สู่ GMS และอาเซียนอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

  1. รวบรวมเครือข่ายอุตสาหกรรม MICE ให้สมบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมทรัพยากรอุตสาหกรรม MICE
  2. มุ่งมั่นส่งเสริมเครือข่ายในอุตสาหกรรม MICEโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

อุตสาหกรรม MICE

  1. อำนวยความสะดวกให้เกิดแก่ผู้มารับบริการครบถ้วนเบ็ดเสร็จ โดยสร้างมาตรฐานการให้บริการ

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  1. ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดขอนแก่น
  2. สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE
  3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบของอุตสาหกรรม MICE เช่น แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ประชุม รถ

โดยสาร ให้สอดรับความต้องการของผู้รับบริการ

  1. ยกระดับ KKMM ให้สู่อาเซียน ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

เป้าหมาย

สร้างการยอมรับในอุตสาหกรรม MICE ภายใน 1 ปีพร้อมสามารถสร้างมาตรฐานพัฒนาไปสู่การยอมรับในระดับอาเซียนภายใน 3 ปี

 

 

ภาพประกอบ http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/detailProm.php?id=520