Key to Success

  1. สร้างศูนย์รวมของทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ เปรียบเหมือน Talent Pool ที่ทราบถึงการนำคุณสมบัติเด่นของแต่ละบุคคลมาร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดให้ยั่งยืน
  2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE
  3. การสร้างมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
  4. การมีพันธมิตรร่วมดำเนินงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิผล
  5. การทำการตลาดเชิงรุก
  6. การสร้างรายได้ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับจังหวัดขอนแก่น