About Us

จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” (TCEB) เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2556 เป็นเมืองแห่งการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ (MICE – Meetings, Incentive, Conventions /Conferencing, Exhibitions/ Events) หรือที่เรียกว่า MICE City นับเป็นจังหวัดที่ 5 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดแรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก มีอัตราการเติบโตเร็วและเพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ จากการที่ขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นเมืองไมซ์แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาและสร้างศักยภาพของเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ในปี 2559 จังหวัดขอนแก่นได้เกิดความร่วมมือกันของผู้นำองค์กรท้องถิ่น ,ผู้ประกอบการท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมต่างมีหลากหลายเป็นอย่างมาก เช่น Organizers, บริษัททัวร์, โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร, โรงงานอุตสาหกรรม, นักวิชาการ คณาจารย์, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, อสังหาริมทรัพย์, ขนส่ง โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อสารมวลชน, นักซอฟท์แวร์, ที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชน, เจ้าของสถานศึกษา สถาบันฝึกอบรม เป็นต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีทั้งสิ้น 82 รายต่างเล็งเห็นความสำคัญร่วมกันในการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่สะดวกต่อการให้บริการ MICE อย่างครบวงจร จึงจัดตั้งบริษัท Khon Kaen MICE Management หรือ KKMM ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้รับบริการอุตสาหกรรม MICE ทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเป็นกลไกหลักในสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ให้จังหวัดขอนแก่นนำไปสู่การสร้างรายได้ให้จังหวัดขอนแก่น และประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป