KKMM โรดโชว์ที่เวียดนาม

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (KKMM) ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับ สสปน.( TCEB ) งาน Thailand MICE Roadshow Vietnam เพื่อขับเคลื่อน MICE City ขอนแก่น นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านชัยธวัช เนียมศิริ เพื่อให้ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น กับ Buyers เวียดนาม ณ นครโฮจิมินท์